Our Team

AKSHAY PARIKH

Accountant

Email: akshay.parikh@chugh.com

Address: 8800 Roswell Road, Building C, Suite 230, Atlanta, GA 30350

Phone: 770.881.9219

AMBIKA PAUDEL

Email: ambika.paudel@chugh.com

Address: 1600 Duane Avenue, Santa Clara, CA 95054

Phone: 408.565.0602

ASHISH MODH

Accountant

Email: ashish.modh@chugh.com

Address: 15925 Carmenita Road, Cerritos, CA 90703

Phone: 562.483.0455

ASHLEEN SAHNI

CPA

Email: ashleen.sahni@chugh.com

Address: 2300 Dulles Station Blvd., Suite 230, Herndon, VA 20171

Phone: 669.377.7294

ASHRITHA DEVARAPALLI

Senior Accountant

Email: Ashritha.devarapalli@chugh.com

Address: 2300 Dulles Station Blvd, Suite 230, Herndon, VA 20171

Phone: 770.881.9209

BHAKTI PUJARA

CPA, Partner

Email: bhakti.suba@chugh.com

Address: 1600 Duane Avenue, Santa Clara, CA 95054

Phone: 408.343.7634

BRENDEN PENNINGTON

Accountant

Email: brenden.pennington@chugh.com

Address: 35453B Dumbarton Ct., Newark, CA 94560

Phone: 510.790.8315

BRIJESH MISTRY

Staff Accountant

Email: Brijesh.mistry@chugh.com

Address: 8800 Roswell Road, Building C, Suite 230, Atlanta, GA 30350

Phone: 678-578-5358

DIMPLE SANKHLA

CPA

Email: Dimple.Sankhla@chugh.com

Address: 15925 Carmenita Road, Cerritos, CA 90703

Phone: 562.483.7768

EDITH MIRANDA-SMITH

CPA, Partner

Email: edith@chugh.com

Address: 15925 Carmenita Road, Cerritos, CA 90703

Phone: 562.483.7767

© 2024 Chugh LLP Affiliate Network. All Rights Reserved